جدول زمانبندی ثبت سفارش کتب درسی برای سال تحصیلی 1403-1404

ثبت کتب درسی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medu.ir و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی www.irtextbook.ir و برابر جدول تقویم زمانی بالا انجام و پیرو آن کتاب های درسی، براساس سفارشات ثبت شده در سامانه، توزیع می شود.

ثبت نام ها برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از سه شنبه 28 فروردین و همچنین پایه های ورودی مقاطع تحصیلی (اول ابتدایی، هفتم و دهم) نیز از دهم تیرماه آغاز می شود.

دیدگاه خود را بنویسید