سبد خرید

ارسال رایگان

ارسال پستی رایگان (بالای 800 هزار تومان)

ضمانت عودت وجه

درصورت دریافت کتاب معیوب

راهنمایی و پشتیبانی

02166175887

20 تا 30 درصد تخفیف ثابت

برای تمام محصولات

فروشگاه کتاب زیرذره‌بین

روی زبانه مورد نظر کلیک کنید

تخفیف
زبان انگلیسی دهمزبان انگلیسی دهم
5.00 out of 5

انگلیسی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

144,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
انگلیسی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)انگلیسی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)
4.33 out of 5

انگلیسی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

128,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
4.00 out of 5

حسابان دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

136,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
5.00 out of 5

دین و زندگی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

120,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
4.67 out of 5

دین و زندگی دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

144,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
4.50 out of 5

دین و زندگی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

144,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
ریاضیات گسسته پایه دوازدهمریاضیات گسسته پایه دوازدهم
0 out of 5

ریاضیات گسسته دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

128,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
زیست‌شناسی جامع زیر ذره‌بین (چاپ 1401- ویژه کنکور 1402)زیست‌شناسی جامع زیر ذره‌بین (چاپ 1401- ویژه کنکور 1402)
4.75 out of 5

زیست‌شناسی جامع زیر ذره‌بین (چاپ 1402- ویژه کنکور 1403)

520,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
زیست‌شناسی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)زیست‌شناسی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)
4.57 out of 5

زیست‌شناسی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

144,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
زیست‌شناسی دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)زیست‌شناسی دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)
4.67 out of 5

زیست‌شناسی دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

216,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
زیست‌شناسی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)زیست‌شناسی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)
5.00 out of 5

زیست‌شناسی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

216,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
شیمی جامع زیر ذره‌بین (چاپ 1401- ویژه کنکور 1402)شیمی جامع زیر ذره‌بین (چاپ 1401- ویژه کنکور 1402)
4.85 out of 5

شیمی جامع زیر ذره‌بین (چاپ 1402- ویژه کنکور 1403)

440,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
شیمی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)شیمی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)
4.67 out of 5

شیمی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

152,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
5.00 out of 5

شیمی دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

176,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
شیمی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)شیمی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1401)
4.43 out of 5

شیمی یازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

176,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
عربی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)عربی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)
3.50 out of 5

عربی دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

128,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
4.75 out of 5

فیزیک دهم رشته تجربی زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

176,000 تومان
فیزیک دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402) چاپ 1402 ویژه دانش آموزانی که در سال 1402 پایه دهم هستند نویسنده: محمد توکلی – احمد مصلایی
تخفیف
0 out of 5

فیزیک دهم رشته ریاضی زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

200,000 تومان
فیزیک دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402) چاپ جدید 1402 ویژه دانش آموزانی که در سال 1402 پایه دهم هستند نویسنده: احمد مصلایی – محمد توکلی
تخفیف
هندسه پایه یازدهم رشته ریاضیهندسه پایه یازدهم رشته ریاضی
1.00 out of 5

هندسه یازدهم رشته ریاضی زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

128,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...
تخفیف
جتابجتاب
5.00 out of 5

جتاب. زيست دهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

200,000 تومان
«جتاب»، مخفف سه كلمه جزوه + تست + كتاب است كه يكی از جديدترين پروژه‌های در دست اجرای «خانه زيست‌شناسی» است. تغييرات بسيار مهمی در زمينه طراحی سؤالات كنكور سراسری اتفاق افتاده است و شرايط خاص كرونايی نيز در دنيای متفاوتی از تدريس، تحصيل و تأليف را در مقابل چشمان ما قرار داده است! پسا كرونا، شروع جديدی برای فعاليت...
تخفیف
5.00 out of 5

جتاب. زيست دوازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

224,000 تومان
«جتاب»، مخفف سه كلمه جزوه + تست + كتاب است كه يكی از جديدترين پروژه‌های در دست اجرای «خانه زيست‌شناسی» است. تغييرات بسيار مهمی در زمينه طراحی سؤالات كنكور سراسری اتفاق افتاده است و شرايط خاص كرونايی نيز در دنيای متفاوتی از تدريس، تحصيل و تأليف را در مقابل چشمان ما قرار داده است! پسا كرونا، شروع جديدی برای فعاليت...
تخفیف
جتابجتاب
0 out of 5

جتاب. زيست يازدهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

208,000 تومان
«جتاب»، مخفف سه كلمه جزوه + تست + كتاب است كه يكی از جديدترين پروژه‌های در دست اجرای «خانه زيست‌شناسی» است. تغييرات بسيار مهمی در زمينه طراحی سؤالات كنكور سراسری اتفاق افتاده است و شرايط خاص كرونايی نيز در دنيای متفاوتی از تدريس، تحصيل و تأليف را در مقابل چشمان ما قرار داده است! پسا كرونا، شروع جديدی برای فعاليت...
تخفیف
جزوه كلاس كنكور رياضی دوازدهم (چاپ 1402)جزوه كلاس كنكور رياضی دوازدهم (چاپ 1402)
4.00 out of 5

جزوه كلاس كنكور رياضی دوازدهم (چاپ 1402)

320,000 تومان
جزوه كلاس كنكور رياضی دوازدهم چاپ 1402 نویسنده: عباس نيكنام و كاميار عليون ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
جزوه كلاس كنكور زیست دوازدهم (چاپ 1401)جزوه كلاس كنكور زیست دوازدهم (چاپ 1401)
0 out of 5

جزوه كلاس كنكور زیست دوازدهم (چاپ 1402)

560,000 تومان
جزوه كلاس كنكور زیست دوازدهم چاپ 1401 نویسنده: حسام حاجی یوسف ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
2.00 out of 5

جزوه كلاس كنكور شیمی دوازدهم (چاپ 1402)

200,000 تومان
جزوه كلاس كنكور شیمی دوازدهم چاپ 1401 نویسنده: خسرو فیض آبادی ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
3.50 out of 5

جزوه كلاس كنكور فيزيك دوازدهم – رشته تجربی (چاپ 1402)

200,000 تومان
جزوه كلاس كنكور فيزيك دوازدهم (رشته تجربی) چاپ 1401 نویسنده: احمد مصلايی ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
جزوه كلاس كنكور فیزیک یازدهم تجربی (چاپ 1402)جزوه كلاس كنكور فیزیک یازدهم تجربی (چاپ 1402)
4.50 out of 5

جزوه كلاس كنكور فیزیک یازدهم تجربی (چاپ 1402)

216,000 تومان
جزوه كلاس كنكور فیزیک یازدهم (تجربی) چاپ 1402 نویسنده: احمد مصلایی ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
بانک تست بیولوژی کمپبل جلد اولبانک تست بیولوژی کمپبل جلد اول
0 out of 5

بانک تست بیولوژی کمپبل جلد اول

208,000 تومان
بانک تست بیولوژی کمپبل جلد اول شامل فصل های اول تا بیست و یکم نسخه ترجمه شده خانه زیست شناسی همراه با پاسخنامه کلیدی گردآوری: خانه زیست شناسی ناشر: خانه زیست شناسی
تخفیف
5.00 out of 5

بیولوژی کمپبل جلد اول (ویرایش 2020)

120,000 تومان
جلد اول- ویرایش جدید مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: گروه مترجمان خانه زيست شناسي نوبت چاپ:  1400- ویرایش 2020- تمام رنگی  
تخفیف
بیولوژی کمپبل (جلد اول) ویرایش 2020 ترجمه خانه زیست شناسیبیولوژی کمپبل (جلد اول) ویرایش 2020 ترجمه خانه زیست شناسی
5.00 out of 5

بیولوژی کمپبل جلد پنجم (ویرایش 2020)

152,000 تومان
جلد پنجم - ویرایش جدید مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: گروه مترجمان خانه زيست شناسي نوبت چاپ:  1401- ویرایش 2020- تمام رنگی
تخفیف
بیولوژی کمپبل جلد چهارم (ویرایش 2020)بیولوژی کمپبل جلد چهارم (ویرایش 2020)
0 out of 5

بیولوژی کمپبل جلد چهارم (ویرایش 2020)

312,000 تومان
جلد چهارم - ویرایش دوازدهم مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: گروه مترجمان خانه زيست شناسي نوبت چاپ:  1401- ویرایش 2020- تمام رنگی
تخفیف
بیولوژی کمپبل جلد دوم (ویرایش 2020)بیولوژی کمپبل جلد دوم (ویرایش 2020)
0 out of 5

بیولوژی کمپبل جلد دوم (ویرایش 2020)

176,000 تومان
جلد دوم - ویرایش دوازدهم مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: گروه مترجمان خانه زيست شناسي نوبت چاپ:  1401- ویرایش 2020- تمام رنگی
تخفیف
بیولوژی کمپبل جلد سوم 2020بیولوژی کمپبل جلد سوم 2020
0 out of 5

بیولوژی کمپبل جلد سوم (ویرایش 2020)

232,000 تومان
جلد سوم - ویرایش 2020 مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: گروه مترجمان خانه زيست شناسي نوبت چاپ:  1401- ویرایش 2020- تمام رنگی
تخفیف ناموجود
بیولوژی کمپبل جلد ششم (ویرایش 2020)بیولوژی کمپبل جلد ششم (ویرایش 2020)
5.00 out of 5

بیولوژی کمپبل جلد ششم (ویرایش 2020)

304,000 تومان
جلد ششم- ویرایش 2020 مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: گروه مترجمان خانه زيست شناسي نوبت چاپ:  1401- ویرایش 2020- تمام رنگی
تخفیف
5.00 out of 5

بیولوژی کمپبل جلد هفتم (ویرایش 2020)

152,000 تومان
بیولوژی کمپبل جلد هفتم (ویرایش 2020) جلد هفتم- ویرایش جدید مولفان: واسرمن – مینورسکای – جکسون مترجمان: گروه مترجمان خانه زيست شناسي نوبت چاپ:  1401- تمام رنگی
تخفیف
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه اول ابتداییکاربرگ هفتگی شاپرک. پایه اول ابتدایی
0 out of 5

کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه اول ابتدایی

104,000 تومان
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه اول ابتدایی نویسنده: معصومه نيك‌فال آذر ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه پنجم ابتداییکاربرگ هفتگی شاپرک. پایه پنجم ابتدایی
0 out of 5

کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه پنجم ابتدایی

104,000 تومان
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه پنجم ابتدایی نویسندگان: محسن كريمی، كيان كيانی‌دوست، محمدمهدی احمدی ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه چهارم ابتداییکاربرگ هفتگی شاپرک. پایه چهارم ابتدایی
5.00 out of 5

کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه چهارم ابتدایی

104,000 تومان
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه چهارم ابتدایی نویسندگان: فرحناز خردور، مينو شريعتی، مريم زمانی، نسيم خانمحمدی ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه دوم ابتداییکاربرگ هفتگی شاپرک. پایه دوم ابتدایی
0 out of 5

کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه دوم ابتدایی

68,000 تومان
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه دوم ابتدایی نویسندگان: فاطمه سليمانی اميد، زهرا باقری، فرشته محمدی ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه سوم ابتداییکاربرگ هفتگی شاپرک. پایه سوم ابتدایی
0 out of 5

کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه سوم ابتدایی

104,000 تومان
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه سوم ابتدایی نویسندگان: نسيم خانمحمدی، مرجان مغانلو، راويه گرانمايه، معصومه زنگنه ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه ششم ابتداییکاربرگ هفتگی شاپرک. پایه ششم ابتدایی
5.00 out of 5

کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه ششم ابتدایی

104,000 تومان
کاربرگ هفتگی شاپرک. پایه ششم ابتدایی نویسندگان: زهرا ناصری، شهناز اسديان، كيان كيانی‌دوست، محمدمهدی احمدی ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
تخفیف
2.00 out of 5

علوم نهم زیر ذره‌بین (چاپ 1402)

360,000 تومان
جهت دهی به مطالعه ممکن است دانش آموزی وقت نکند همه کتاب درسی را بخواند یا فقط بخواهد کتاب را دوره کند. این دسته از خواننده ها کافی است فقط جاهایی را که نشان دار کرده ایم بخوانند. مطالب مهم را هایلایت کرده ایم. مطالب مهمی را که به هم ربط دارند با پیکان هایی به هم وصل کرده ایم...

توزیع کتاب سراسر ایران

این امکان برای تمامی ساکنان تهران و شهرستان ها وجود دارد تا بتوانند محصولات مورد نیاز خود را از طریق وب سایت ما ثبت کنند. سفارشات ساکنان شهرستان از طریق شرکت پست و سفارشات ساکنان شهر تهران هم توسط پست و هم توسط پیک توزیع میگردد و اصلا جای نگرانی نیست چون ما تمامی نقاط ایران ارسال داریم.

پشتیبانی متعهدانه

وقتی حرف از پشتیبانی میزنیم دقیقا چیکار باید بکنیم تا مشتری از خدمات ما راضی باشه. شک نکنید این فروشگاه تا زمانی که سفارش تون رو تحویل بگیرید و حتی چند وقت بعد از تحویل سفارش به شما متعهد هستش تا سفارشات شما رو کاملا سالم تحویل شما بده. ضمنا ممنون میشیم نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید

به روزترین سایت فروش کتاب

تیم فروشگاه اینترنتی زیر ذره‌بین همواره در تلاش است تا جدیدترین کتاب ها و دی وی دی های منتشر شده از تمامی ناشران کمک آموزشی و آموزشی را با آخرین ویرایش و چاپ در انبار و وب سایت خود بروز کند تا شما دوستان عزیز بتوانید به صورت لحظه ای رصد کنید و سفارش خودتون رو ثبت کنید.

ارسال با پیک برای شهر تهران

این امکان در حال حاضر فقط و فقط برای ساکنان شهر تهران وجود دارد تا بتوانند سفارشاتی را که تا قبل از ساعت 24 (به غیر از روزهای تعطیل) به ثبت می رسانند را روز بعد با پیک دریافت کنند.

ثبت نام برای
ارسال خبرنامه

از آخرین محصولات با خبر شوید!

آخرین مطالب

کمپبل های جدید 2020 در راه است…

کمپبل های جدید 2020 در راه است…

قابل توجه علاقه مندان به کتاب های بیولوژی کمپبل ویرایش جدید کتاب های بیولوژی کمپبل 2020 به زودی در سایت...
معرفی کتاب زیست دهم زیرذره بین

معرفی کتاب زیست دهم زیرذره بین

کتاب زیست دهم زیر ذره بین مجید علی نوری مولف و گردآورنده کتاب های زیست زیرذره بین جهت دهی به...
نمایشگاه کتاب تبریز 26 الی 30 مهرماه 1400

نمایشگاه کتاب تبریز 26 الی 30 مهرماه 1400

به اطلاع زیرذره‌بینی‌های عزیز می‌رساند در حال حاضر نمایشگاه کتاب تبریز آغاز شده است. شما می‌توانید کتاب‌های زیر ذره‌بین را...
فیزیک دهم زیر ذره بین منتشر شد

فیزیک دهم زیر ذره بین منتشر شد

کتاب‌های جدید زیست زیرذره بین در راه است… دانش آموزان و دبیران گرامی کتاب‌ فیزیک دهم ذره بین با ویرایش...
قابل توجه دانش آموزان و دبیران گرامی

قابل توجه دانش آموزان و دبیران گرامی

کتاب‌های جدید زیست زیرذره بین در راه است… دانش آموزان و دبیران گرامی کتاب‌های زیست ذره بین با ویرایش جدید...
روند نزولی قیمت کتاب کمک درسی منوط به عرضه کاغذ دولتی است.

روند نزولی قیمت کتاب کمک درسی منوط به عرضه کاغذ دولتی است.

امین آصفی: روند نزولی قیمت کتاب کمک درسی منوط به عرضه کاغذ دولتی است/ خبرگزاری فارس به این دلیل که...
در حال بارگذاری ...